pic005-stadion

Фирмите “ХИТ” ООД и ДЗЗД “Органик Сълюшънс” са подали оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на прожекторната осветителна уредба на стадион “Ивайло”, бе оповестено на сайта на Министерството на младежта и спорта.

Крайният срок за подаване на оферти изтече в 17.30 ч. на 10 юли. Прогнозната стойност на поръчката е 416 627,42 лв. без ДДС. Проектът предвижда да бъдат поставени 168 бр. прожектори, като преди това бъде извършен демонтаж на досегашните инсталации на разпределителните табла и т.н., както и грундиране и боядисване на четирите мачти на стадиона.

На 11 юли комисия, определена от главния секретар на спортното министерство Асен Марков, се събра на публично заседание, за да отвори постъпилите оферти. Поради отсъствието на председателя на комисията Христина Грозева тя бе заместена от резервния член Снежана Иванова – главен експерт в дирекция “Обществени поръчки”. На заседанието не са присъствали представители на участниците в обществената поръчка.

От протокола на комисията става видно, че фирмите “ХИТ” ООД и ДЗЗД “Органик Сълюшънс” са подали офертите си на 10 юли. След като се запозна с офертите на участниците, комисията реши да допусне фирма “ХИТ” до разглеждане на техническото предложение. Относно офертата на втория участник в процедурата комисията, ръководена от Снежана Иванова, констатира, че от посочените в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), извършени сходни дейности с предмета на поръчката, не е видно дали ДЗЗД “Органик Сълюшънс” има извършена минимум 1 сходна дейност за последните 5 години. В срок от 5 работни дни от получаването на протокола на комисията участниците могат да представят на комисията други допълнителни документи, които да съдържат променена или допълнена информация във връзка с констатираните несъответствия и липса на информация.

Тагове:

КОМЕНТАРИ